cosmosfera.pl

nowy wymiar piękna...

Regulamin Karty Stałego Klienta

Karta COSMO CLUB to program skierowany do miłośniczek i miłośników innowacyjnej kosmetologii, zarówno tej klasycznej, jak i w stylu fancy&funky, wielbicielek i wielbicieli nowości na rynku urodowym, poszukiwaczek i poszukiwaczy promocji, dobrej ceny i jakości w pielęgnacji ciała i urody, a także własnego stylu, piękna, estetyki i najnowszych trendów w sektorze Health&Beauty. Karta CC to nie tylko tańsze usługi w Gabinecie COSMOSFERA.PL, to propozycja stałej współpracy z naszym Gabinetem.

 

Kartę klubową COSMO CLUB można nabyć w Recepcji Gabinetu COSMOSFERA.PL. Przy zakupie należy tylko wypełnić krótki formularz zgłoszeniowy. W ten sposób każdy posiadacz zostaje zarejestrowany w naszej bazie mailowej, dzięki czemu będzie informowany o aktualnych wydarzeniach oraz specjalnych promocjach naszego Gabinetu, a także propozycjach naszych Przyjaciół i Partnerów.

 

Zdobądź Kartę COSMO CLUB i ciesz się atrakcyjnymi promocjami, rabatami i konkursami, organizowanymi przez COSMOSFERA.PL i naszych Partnerów!

 

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

„Karta Stałego Klienta COSMO CLUB"

  1. Postanowienia Ogólne

1.1. Regulamin określa warunki programu lojalnościowego „Karta Stałego Klienta COSMO CLUB", zwanego dalej "Programem".

1.2. Organizatorem Programu jest COSMOSFERA.PL z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 3/lok. XIV, NIP : 1130241671, REGON : 013053850, zwana dalej „Organizatorem".

1.3 Program skierowany jest do Klientów (dalej jako: "Uczestnicy"), dokonujących zakupów usług kosmetycznych i towarów w gabinetach kosmetycznych COSMOSFERA.PL na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.4 Do Programu może przystąpić każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

1.5 Celem Programu jest nagradzanie Uczestników w formie Punktów, które gromadzone są na Karcie Stałego Klienta  (dalej "Karta COSMO CLUB").

1.6 Regulamin obowiązuje Organizatora i Uczestników od chwili jego ogłoszenia.

  1. Przystąpienie do Programu

2.1 Osoba zainteresowana uczestnictwem w Programie otrzymuje Kartę COSMO CLUB na Wniosek złożony i własnoręcznie podpisany, po wypełnieniu Formularza Zgłoszeniowego w Gabinecie Kosmetycznym COSMOSFERA.PL Karta wydawana jest do dyspozycji każdej osoby, o której mowa w punkcie 1.4.

2.2 Karta uzyskuje ważność poprzez jej aktywację. Aktywacja Karty następuje poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego Przystąpienia do Programu, zwanego dalej "Formularzem Zgłoszeniowym" bezpośrednio w gabinecie kosmetycznym COSMOSFERA.PL - i zaakceptowaniu go przez system rejestracyjny COSMOSFERA.PL.

2.3 Formularz Zgłoszeniowy powinien zostać wypełniony w sposób kompletny, czytelny i zgodny z prawdą. Organizator zaakceptuje tylko taki Formularz Zgłoszeniowy, który został prawidłowo wypełniony i zawiera wszystkie wymagane dane, w tym zgodę Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie związanym z Programem.

Organizator zastrzega sobie prawo niezaakceptowania Formularza Zgłoszeniowego w uzasadnionych przypadkach, takich jak np. niekompletne lub nieczytelne jego wypełnienie, brak czytelnego podpisu, ponowne ubieganie się o status Uczestnika pomimo posiadania takiego statusu lub wcześniejszego wykluczenia z Programu.

2.4 Uczestnictwo w Programie może wiązać się z prawem do brania udziału w promocjach przeznaczonych dla Uczestników, związanych ze wskazanymi towarami lub usługami, bądź innymi okolicznościami, według wyboru Organizatora. Ogólnodostępny lub indywidualny charakter takich promocji zależy wyłącznie od decyzji Organizatora.

  1. Program „Karta Stałego Klienta COSMO CLUB"

3.1 Uczestnik gromadzi Punkty, poprzez okazanie Karty w Recepcji Gabinetu COSMOSFERA.PL po dokonaniu transakcji i uzyskaniu potwierdzenia transakcji w formie pieczątki firmowej.

3.2 Uczestnik programu może na swoje konto lojalnościowe zakładać dowolną liczbę kart stałego klienta należących do marki COSMOSFERA.PL.

3.3 Punkty zgromadzone na wszystkich kontach sumują się.

3.4 Punkty są przyznawane w zależności od wartości zakupu usług kosmetycznych określonej w złotych polskich: za każdą złotówkę wydaną na zakup usług kosmetycznych lub towarów w Gabinecie COSMOSFERA.PL, przyznawany jest jeden punkt. Organizator zastrzega sobie prawo anulowania odpowiedniej ilości punktów na koncie lojalnościowym KARTA COSMO CLUB w przypadku zwrotu towarów zakupionych przez Uczestnika.

3.5. Po zgromadzeniu na Karcie 500 Punktów, Uczestnik nabywa prawo do otrzymania jednorazowej 20% zniżki na kolejną usługę kosmetyczną i/lub zakup towarów w gabinecie COSMOSFERA.PL (dalej jako: „Zniżka"). Zniżka ta jest ważna przez 12 miesięcy od ostatniej transakcji zarejestrowanej w COSMOSFERA.PL.

3.6. Po zgromadzeniu na Karcie 1000 Punktów, Uczestnik nabywa prawo do otrzymania jednorazowej 30% zniżki na kolejną usługę kosmetyczną i/lub zakup towarów w gabinecie COSMOSFERA.PL (dalej jako: „Zniżka"). Zniżka ta jest ważna przez 12 miesięcy od ostatniej transakcji zarejestrowanej w COSMOSFERA.PL.

3.7 Zgromadzone przez Uczestnika na koncie Punkty nie podlegają wymianie na gotówkę.

3.8 Kolejna Zniżka przysługuje Uczestnikowi po ponownym zgromadzeniu na koncie 500 lub 1000 punktów, przy czym zgromadzenie Punktów może nastąpić w czasie nie dłuższym niż 12 miesięcy.

  1. Karta Uczestnika

4.1. Karta pozostaje własnością Organizatora.

4.2. Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana bądź odstępowana innym osobom.

4.3. Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Organizatora o każdej zmianie swoich danych osobowych. W przypadku braku takiego zawiadomienia, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany nie zaktualizowaniem danych.

4.4. Punkty uzyskane przez Uczestnika w ramach Programu: (i) nie mogą być sprzedawane, przenoszone ani inaczej zbywane przez Uczestnika na rzecz innych osób, w tym pomiędzy kartami wydanymi przez Organizatora, (ii) nie mogą być wymieniane na gotówkę ani być przedmiotem innych czynności, z wyjątkiem tych określonych w niniejszym Regulaminie.

4.5.Karta nie jest w żadnym razie kartą płatniczą.

4.6.Uczestnik Programu jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Organizatora o kradzieży lub utracie Karty. W przypadku nie zawiadomienia Organizatora o fakcie kradzieży lub utraty Karty, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie Karty.

4.7. W przypadku zawiadomienia o kradzieży lub utracie Karty, jak również w przypadku uszkodzenia Karty, wyłącznie Uczestnik jest uprawniony do składania wniosku o duplikat Karty lub wymianę Karty.

4.8. Organizator może dezaktywować lub zawiesić Kartę w przypadku korzystania z Programu niezgodnie z Regulaminem.

  1. Utrata statusu Uczestnika Programu

5.1 Organizator może wykluczyć Uczestnika z Programu ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli: Uczestnik nie przestrzega Regulaminu lub Uczestnik dostarczył nieprawdziwe dane lub podał się za inną osobę wobec Organizatora lub Uczestnik zażądał zaprzestania przetwarzania danych osobowych lub zgłosił sprzeciw w zakresie ich przetwarzania.

5.2 Uczestnictwo w Programie wygasa w przypadku śmierci Uczestnika.

5.3 W razie wykluczenia Uczestnika, Organizator jest uprawniony do unieważnienia wszystkich Punktów zgromadzonych na Koncie Uczestnika i do zamknięcia Konta Uczestnika. Wykluczenie Uczestnika z Programu nie uprawnia Uczestnika do ubiegania się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie w formie innej, niż wyraźnie przewidziana w Regulaminie.

5.4 Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w każdym momencie, poprzez złożenie Organizatorowi stosownego oświadczenia na piśmie. Z chwilą doręczenia Organizatorowi takiego oświadczenia, Punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika zostaną unieważnione i Konto Uczestnika zostanie zamknięte.

  1. Zakończenie Programu

6.1 Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym momencie. W takim przypadku Organizator zobowiązany jest do umieszczenia odpowiedniej informacji w Gabinetach Kosmetcznych COSMOSFERA.PL i na stronie internetowej www.cosmosfera.pl

6.2 W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Uczestnik będzie uprawniony do wymiany zebranych Punktów na korzyści dostępne na podstawie niniejszego Regulaminu, na określonych w nim zasadach.

6.3 Fakt zawieszenia lub zakończenia Programu nie stanowi przesłanki dla wniesienia odwołania przez Uczestnika do Organizatora.

  1. Zmiana Regulaminu Programu

7.1 Organizator uprawniony jest do wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym momencie w czasie trwania Programu.

7.2 W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu, Organizator udostępni ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu w Gabinetach COSMOSFERA.PL i na stronie internetowej www.cosmosfera.pl Użycie Karty po wprowadzeniu zmian do Regulaminu oznaczać będzie ich akceptację.

7.3 Zmiana zasad Programu nie uprawnia Uczestnika do ubiegania się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie w formie innej, niż wyraźnie przewidziana w Regulaminie.

  1. Ochrona Danych Osobowych

8.1 Administratorem danych osobowych wynikających z PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO KARTA STAŁEGO KLIENTA COSMO CLUB jest COSMOSFERA.PL, ul. Jagiellońska 3/lok.XIV, 03-721 Warszawa, tel. +48 601 615 460, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane będą przetwarzane w celu obsługi programu „Karta Stałego Klienta  COSMO CLUB", w celach marketingowych oraz ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 pkt b Rozporządzenia o ochronie danych osobowych), realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, tj. ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń (Art. 6 ust. 1 pkt f Rozporządzenia o ochronie danych osobowych) oraz marketingu produktów własnych w przypadku wyrażenia zgody (art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Dane będą przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.

  1. Akceptacja i realizacja Regulaminu

9.1 Niniejszy Regulamin będzie uznany za zaakceptowany przez Uczestnika poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na Formularzu Zgłoszeniowym.

9.2 Organizator zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje, pośrednie lub bezpośrednie, ewentualnych nieprawidłowości w działaniu Programu. Organizator dołoży jednak wszelkich starań, aby Uczestnik, w razie nieprawidłowości w działaniu Programu, mógł skorzystać ze zgromadzonych Punktów.